First signing – Gotta start somewhere : )
Swingin’ Sydney – Oh yes!